Cílem projektu je v souladu s výzvou 02_16_031 vytvořit kvalitní podmínky pro systém celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. V rámci projektu budou zvyšovány kompetence cílové skupiny „akademičtí pracovníci“, vytvořeny programy celoživotního vzdělávání pro cílovou skupinu „účastníci CŽV“, kterými budou pracovníci rodinných, malých a středních podniků Moravskoslezského kraje. Zároveň bude na vysoké škole zřízeno Centrum CŽV, které bude programy CŽV koordinovat.

Cíle projektu

  1. Vytvoření Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy podnikání a práva, které bude vytvářet organizační, odborné, materiální a personální zázemí pro uskutečňování celoživotního vzdělávání ve firmách Moravskoslezského kraje. Nepředpokládá se nákladná investice, spíše s využitím prostředků projektu budou účelněji využity stávající kapacity vysoké školy
  2. Vytvoření programů celoživotního vzdělávání pro cílovou skupinu pracovníků rodinných, malých a středních firem, a to na základě provedených analýz potřeb pro rozvoj kompetencí a kvalifikace této cílové skupiny. Součástí tohoto cíle vytvoření vhodných didaktických pomůcek, včetně metodik a šablon pro jejich tvorbu. Všechny programy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na výkon povolání, jsou tedy jednoznačně profesní. Rozsah programů je koncipován tak, aby v případě zájmu účastníka celoživotního vzdělávání bylo možno ho uznat v souladu se zákonem o vysokých školách do formálního vzdělání.
  3. Zvýšení didaktických a odborných kompetencí akademických pracovníků pro vzdělávací aktivity ve firemním prostředí.
  4. Vybudování učebny pro interaktivní výuku v programech celoživotního vzdělávání.