KA1: Řízení projektu

Projekt bude řízen v rámci projektového týmu, který je složen z administrativních a odborných pracovníků. V projektu budou uplatňovány standardy ISO 10 006 pro efektivní řízení jakosti projektu a standardní profesní přístupy pro řízení projektů dle metodiky PMI (Project Management Institute).

KA2: Zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy celoživotního vzdělávání

Cílem klíčové aktivit KA2 je zvyšování kompetencí akademických pracovníků VŠPP pro budoucí realizaci programů celoživotního vzdělávání. Rozvoj kompetencí bude zaměřen na předmětné oblasti, které jsou obsahem jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání. Pod kompetencí se v tomto kontextu rozumí soubor znalostí, dovedností, zkušeností schopnost využít je v konkrétní pracovní činnosti. Získané kompetence budou využity pro následnou realizaci připravených kurzů v korporátní oblasti, zejména rodinných, malých a středních firmách a start-up. Z hlediska členění kompetencí Národní soustavy kvalifikací je zpracovávaný program celoživotního vzdělávání kombinací měkkých kompetencí, odborných kompetencí obecných a odborných kompetencí specifických. Rozvoj kompetencí bude zajišťován následujícími formami: externími kurzy, konferencemi, semináři, kulatými stoly apod. (hrazeno z prostředků projektu), konzultacemi s odborníky z firemního prostředí (hrazeno z prostředků projektu) a e-learningovými přístupy na vzdělávací servery apod.

KA3: Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání

Klíčová aktivita je zaměřena na tvorbu vlastních kurzů celoživotního vzdělávání pro cílovou skupinu pracovníků rodinných, malých a středních firem v Moravskoslezském kraji.

KA4: Vytvoření centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy podnikání a práva

Cílem klíčové aktivity je vytvoření Centra celoživotního vzdělávání, které by vytvářelo kvalitní institucionální podmínky pro uskutečňování programů této formy vzdělávání. Centrum bude koordinovat aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, zajišťovat komunikaci s cílovými skupinami, zvyšování kompetencí akademických pracovníků pro práci v kurzech celoživotního vzdělávání a celkově tak vytvářet vhodné materiální a organizační zázemí. V rámci této aktivity se předpokládá vybavení učebny celoživotního vzdělávání v budově Vysoké školy podnikání a práva v místě realizace projektu v Ostravě.