1. Efektuace: podnikatelské a kreativní myšlení
  2. Lidské zdroje v digitální společnosti
  3. English for Corporate World
  4. Obchodování na mezinárodních trzích
  5. Marketing a marketingová komunikace 4.0 pro MSP
  6. Interkulturní komunikace pro řízení a podnikání
  7. Řízení podnikových financí a finančních rizik
  8. Moderní metody řízení výroby, logistiky, výzkumu a vývoje
  9. Řízení projektů, projektový management

Charakteristika materiálů k jednotlivým programům CŽV:

Sylabus programu – uvádí základní informace o programu (garant, abstrakt, cíle programu, motto programu, struktura programu, metody výuky, časová dotace, požadavky na absolvování programu a zdroje ke studiu). Slouží k seznámení s programem, k propagaci programu a k vyjasnění očekávání mezi lektorem a posluchači. Sylaby jsou k dispozici v záložce „Materiály ke stažení“.

Studijní text k programu – základní studijní zdroj programu strukturovaný do deseti kapitol. Kromě výkladové části textu obsahuje každá kapitola řadu dalších prvků a aktivit (případové studie, cvičení apod.). Studijní texty jsou k dispozici v záložce „Materiály ke stažení“.

Metodiky pro práci v programu – cílem metodiky je pomoci lektorům využívat studijní text v programech CŽV.  Metodika seznamuje se základními prvky studijního textu, obsahuje náměty a doporučení pro aktivity v rámci přímé výuky, poskytuje doplňující informace o jednotlivých případových studiích, řešeních úkolů apod., specifikuje rozsah a zaměření projektu, který posluchači v rámci programu vypracovávají, a uvádí odkazy na doplňující a doporučující zdroje. Vzhledem k charakteru metodik pro práci v programech CŽV jsou metodiky k jednotlivým programům k dispozici lektorům na vyžádání po prokázání výkonu lektorské činnosti (např. odkazem na stránky vzdělávací organizace, kde je lektor uveden jako člen lektorského týmu, prokázáním živnostenského oprávnění v dané oblasti apod.). Kontakt pro získání přístupu k metodice: czv@vspp.cz.